گروه زیست شناسی زابل
علمی-پژوهشی-اطلاع رسانی
قالب وبلاگ
مواد رنگی مورد استفاده در آزمایشگاه زیست شناسی و طرز تهیه آنها

ردیف

طرز تهیه

مورد استفاده

نام معرف

۱

1/0گرم پودر خشک +یک لیتر آب مقطر

رنگ آمیزی بافت های چوبی گیاهی

بلودو متیلن

۲

3 گرم بلور ید + 6 گرم یدید پتاسیم

+  cc 200 آب مقطر

بافت های جانوری و پارانشیم گیاهی

لوگول

( یدیدوره)

۳

14 گرم پودر کریستال ویله + cc 100 الکل ایزوپروپیل95% ←  صاف کرده ( هنگام کار تا 10 برابر رقیق شود)

رنگ آمیزی باکتری

کریستال ویوله

۴

3/3 گرم پودر اورسئین

+ cc 100 اسید استیک غلیظ

مشاهده مراحل تقسیم میتوز

وکروموزوم ها

استواورسئین

۵

15 گرم پودر لیشمن +  cc 100 الکل متیلیک ←  هسته گلبول های سفید، آبی رنگ دیده می شود.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

رنگ لیشمن

۶

یک گرم پودر کارمن زاجی+

cc 100 آب مقطر ←  بافت ها به رنگ قرمز دیده می شود.

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن زاجی

۷

 گرم پودر کارمن بدون زاج + cc 300 آب مقطر ←  حرارت ملایم  ←  آنقدر زاج سفید ( سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیم ) می افزاییم تا رنگ قرمز تیره گردد.←  صاف می کنیم ←  دوام بیشتر به روش بالا

پارانشیم گیاهی و دستجات آوند آبکش

کارمن

(بدون زاج )

۸

2/0 گرم پودر گیمسا خشک + cc 100 الکل متیلیک ←  هسته گلبول های سفید به رنگ بنفش در می آید.

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا

۹

یک گرم پودر گیمسا + cc 60 گلیسیرین + cc 300   الکل متیلیک  ←  در هاون خوب می ساییم . محلول را به مدت سه روز در هود 37 درجه نگه می داریم .

رنگ آمیزی و مشاهده گلبول های سفید

گیمسا 

باماندگاری

طولانی تر

۱۰

یک لیتر سود 1/0 + cc 25 سولفات مس3% ←  در مجاورت محلول آبی پروتئین به رنگ بنفش در می آید.

شناسایی پروتئین ها

معرف بیوره

۱۱

محلول (الف) :6/34 گرم سولفات مس متبلور + آب مقطر  ←  حجم به cc 500 + یک یا دو قطره اسید سولفریک غلیظ

محلول (ب ) : 77 گرم سود + 175 گرم تارتارات مضاعف سدیم پتاسیم ( نمک راشل ) +  cc 500 آب مقطر در هنگام کار مقدار مساوی از دو محلول را با محلول گلوکز ترکیب کرده نتیجه به رنگ سبز در می آید.

شناسایی هیدرات های کربن( قندها )

معرف فهلینگ

۱۲

محلول (الف) :2/17 گرم نیترات سدیم + 100 گرم کربنات سدیم بی آب ←  حرارت ←  با cc 800  آّب← صاف کرده ←  حجم به 850 سی سی برسد.

محلول (ب) : 3/17 گرم سولفات مس + cc 100 آب ←  به محلول (الف) اضافه کرده ←  حجم به یک لیتر برسد.

معرف بندیکت با محلول گوکز رسوب آجری رنگ

 می دهد.

شناسایی گلوکز

بندیکت

 

. رنگ آمیزی بافت های گیاهی (ساده و مضاعف)

تئوری آزمایش :

رنگ آمیزی بافت های گیاهی به دو منظور انجام می شود :

۱. پدیدار ساختن قسمت هایی که در حالت عادی شفاف و نامرئی هستند

۲. مشخص کردن یک جز از اجزای دیگر

 

مواد رنگی هم در واقع شامل ترکیباتی هستند که درون اجزای مقطع و سلول ها نفوذ می کنند و چون انواعی از آنها از لحاظ شیمیایی نیز واکنش هایی با اجزای سلول ها و مقاطع انجام می دهند ، تاثیری دائمی بر مقاطع می گذراند .

برای رنگ آمیزی بافت های قبل از مقطع گیری اندام مورد مطالعه را در محلول های ثابت کننده بیندازید . این محلول ها سلول های زنده را می کشد در نتیجه قابلیت نفوذپذیری دیواره سلولی در برابر رنگ ها افزایش می یابد و در عین حال مواد ثابت کننده باعث می شوند که اجزای سلولی به همان شکل ساختمانی که در حالت زنده داشته باقی بمانند . یکی از ثابت کننده های مهم الکل است . اندام مورد نظر را به مدت ۲۴ ساعت در الکل اتیلیک یا الکل متیلیک قرار دهید که در این صورت الکل آب اندام ها را گرفته و آنها را برای مقطع گیری آماده می کند .

رنگ آمیزی ساده :

مواد و وسایل لازم :

۱. دو عدد شیشه ساعت

۲. یک عدد تیغ برای مقطع گیری

۳. آب مقطر

۴. بلودومتیلن ، سبزید یا فوشین آمونیاکی

روش کار :

برای رنگ آمیزی با بلودومتیلن مقاطع را به مدت نیم تا یک دقیقه در شیشه ساعتی که حاوی محلول یک در هزار بلودومتیلن است می گذاریم و بعد مقطع را در شیشه ساعتی که حاوی آب است جهت شست و شو قرار می دهیم .

برای رنگ آمیزی با سبزید مقاطع را به مدت یک دقیقه در شیشه ساعتی که حاوی محلول سبزید به غلظت نیم درصد است می گذاریم و بعد مقطع را در شیشه ساعتی که حاوی آب است جهت شست و شو قرار می دهیم .

برای رنگ آمیزی با فوشین آمونیاکی مقاطع را به مدت چند ثانیه در شیشه ساعتی که حاوی فوشین آمونیاکی است می گذاریم و بعد مقطع را در شیشه ساعتی که حاوی آب است جهت شست و شو قرار می دهیم .

نتیجه آزمایش :

۱. بلودومتیلن چوب ، چوب پنبه و کوتین را آبی رنگ می کند و بر دیواره های سلولزی سلول ها اثر ندارد .

۲. سبزید بافت های چوب ، چوب پنبه و کوتین را به رنگ سبز متمایل به آبی در می آورد .

۳. فوشین آمونیاکی بافت های چوب ، چوب پنبه و کوتین را به رنگ قرمز در می آورد .

 رنگ آمیزی مضاعف :

مواد و وسایل لازم :

1. نه عدد شیشه ساعت

۲. یک عدد تیغ برای مقطع گیری

۳. آب مقطر

۴. آب ژاول

۵. اسید استیک

۶. بلودومتیلن ، سبزید یا فوشین آمونیاکی (برای تشخیص بافت های چوبی و چوب پنبه ای)

۷. کارمن زاجی (برای تشخیص بافت های سلولزی)

 روش کار :

در این نوع رنگ آمیزی دو دسته اصلی بافتها (بافت های چوبی و سلولزی) از هم متمایز می شوند که برای این کار از دو رنگ استفاده می شود که یکی سلولز و دیگری چوب ، چوب پنبه و کوتین را  رنگ آمیزی می کند .

مراحل رنگ آمیزی مضاعف به شکل زیر است :

۱. قرار دادن مقاطع میکروسکوپی در آب ژاول به منظور خالی کردن محتویات سلول به مدت 15- 20 دقیقه

۲. شستن مقاطع با آب مقطر

۳. قرار دادن مقاطع در اسید استیک (یک درصد) به منظور خنثی کردن اثر آب ژاول به مدت 1- 2 دقیقه

۴. شستن مقاطع با آب مقطر

۵. قرار دادن مقاطع در محلول سبزید یا بلودومتیلن به مدت  1- 2 دقیقه

۶. شستن مقاطع با آب مقطر

۷. قرار دادن مقاطع در محلول کارمن زاج دار به مدت 20 دقیقه

۸. شستن مقاطع با آب مقطر

 نتیجه آزمایش :

۱. سلول های دارای دیواره سلولزی مانند پارانشیم ، کلانشیم ، آوندهای آبکشی و فیبر سلولزی به وسیله کارمن زاج دار قرمز متمایل به نارنجی می شوند .

۲. بافت های بافت های چوبی ، چوب پنبه ای و کوتینی توسط سبزید یا بلودومتیلن به سبز یا آبی متمایل به سبز در می آیند .

 

 2. تعیین مصرف دی اکسید کربن توسط گیاهان

تئوری آزمایش :

گیاهانCO2  را در فرایند فتوسنتز بکار می گیرند این واکنش ها درون کلروپلاست صورت می گیرد که شامل واکنش های نوری و تاریکی اند .

مجموعه واکنش های نوری در غشا تیلاکوئید ها انجام می شود که شامل جذب انرژی نورانی – آزاد سازی الکترون - فتولیز آب – و تولید مولکول های حامل انرژی به نام ATP و حاملین هیدروژن (NADPH) است .

واکنش های تاریکی (واکنش های چرخه کلوین) درون استروما کلروپلاست انجام می شود که در آن CO2 احیا شده و مولکول های قند ساخته می شوند .

مواد و وسایل لازم :

۱. بشر 100cc

۲. لوله آزمایش به همراه جا لوله آزمایش

۳. چوب پنبه به اندازه دهانه لوله های آزمایش

۴. جلبک سبز

۵. محلول برم تیمول 0.1 در صد

۶. نی نوشابه

 روش کار :

در بشر 25cc محلول برم تیمول 0.1 درصد که آبی رنگ است بریزید و به اندازه دو لوله آزمایش به آن آب بیفزایید سپس به آن با لوله آزمایش هوای بازدمی بدمید تا محلول زرد رنگ شود که علامت وجود CO2 می باشد سپس به یک لوله آزمایش مقداری جلبک و سپس برم تیمول زرد اضافه کنید و به لوله دیگر تنها محلول زرد رنگ برم تیمول اضافه کنید (لوله شاهد) و درب آنها را محکم ببندید و آنها را به مدت نیم تا دو ساعت در مقابل نور خورشید قرار دهید و تغییرات محلول ها را مشاهده کنید .

نتیجه آزمایش :

برم تیمول در لوله آزمایش حاوی جلبک به رنگ آبی تبدیل شده و در لوله آزمایش بدون جلبک همان زرد مانده است زیرا در لوله آزمایش اولی جلبک ها برای فتوستز CO2 را مصرف کرده و برم تیمول به حالت اول برگشته است .

 . اثر روشنایی و تاریکی بر روی سنتز نشاسته در گیاه

مواد و وسایل لازم :

۱. یک عدد گیاه شمعدانی

۲. ورقه آلومینیومی به همراه قیچی

۳. الکل

۴. آب مقطر

۵. محلول لوگول

 روش کار :

برای نشان دادن اثر نور و تاریکی روی سنتز می توان به تجربه ای ساده دست زد . در روی گیاه شمعدانی از برگهایی که سبز و شاداب هستند 2- 3 برگ را انتخاب می کنیم و این برگ ها را با ورقه آلومینیومی می پوشانیم . روی ورقه آلومینیومی پنجره ای به شکل " L " ایجاد می کنیم . برگ های مذکور را به مدت 48- 72 ساعت تحت تابش نور قرار می دهیم . (می توانیم اولین حرف نام خود را روی ورقه آلومینیومی در آوریم) .

بعد از زمان مقرر برگ ها را از گیاه جدا کرده و پوشش آلومینیومی را حذف کرده و برگ ها را داخل ظرف قرار می دهیم ، سپس به اندازه ¼ حجم ظرف در داخل آن الکل می ریزیم و می جوشانیم (دقت کنید برای جوشاندن الکل باید حمام آب گرم ایجاد کنیم) تا برگ ها رنگیزه های خود را از دست بدهند . برگ ها را از ظرف خارج می کنیم تا خشک شود و سپس برگ ها را با آب مقطر می شوییم و روی آنها 2- 3 قطره محلول لوگول را که معرف نشاسته است می ریزیم . پس از مدتی روی پهنک برگ در محل پنجره شکل " L " به رنگ بنفش ظاهر می شود .

این آزمایش نشان می دهد که برای سنتز نشاسته نور مورد نیاز است و سلول های تیمار شده با تاریکی نه تنها نشاسته سنتز نمی کنند بلکه بخش عمده نشاسته ذخیره را نیز به مصرف می رسانند ، نشاسته از پلی ساکارید های قابل جا به جا شدن از یک سلول به سلول دیگر نیست .

 

۴. جداسازی رنگیزه های نوری در گیاهان

تئوری آزمایش :

در زیست شناسی پدیده هایی وجود دارد که انجامشان به حضور نور بستگی دارد . فتوسنتز جزء پدیده های نوری در گیاهان است . برای اینکه یک پدیده نوری مثلا در سلول فتوسنتزی اتفاق بیفتد ، فتون های نور بایستی توسط رنگیزه هایی که این انرژی را دریافت می کنند آن را به مولکول مجاور منتقل می کنند و به این ترتیب موجب واکنش می گردند . در گیاهان این رنگیزه ها شامل کلروفیل a ، کلروفیل b ، کاروتن و گزانتوفیل است . مولکول هایی رنگیزه تلقی می شوند که نور موثر را جذب کنند و طیف جذبی آنها با طیف عمل همسویی داشته باشد .

برای اینکه ما رنگیزه ها را مطالعه کنیم باید اول آنها را استخراج کنیم و از همدیگر خالص کنیم . تا در مرحله سوم طیف جذبی آنها را بوسیله اسپکتروفتومتر مشخص کنیم .

مواد و وسایل لازم :

۱. برگ هایی سبز و شاداب

۲. هاون چینی

۳. استون

۴. اتر نفت

۵. بنزن

۶. کاغذ کروماتوگرافی و کاغذ صافی

 

روش کار :

۱. پس از جدا کردن برگ های سبز و شاداب از گیاه ، آنها را با آب می شوییم تا گرد و غبارشان حذف شود و بعد با کاغذ صافی خشک می کنیم .

۲. رگبرگ های درشت برگ ها را جدا کرده و قطعه قطعه می کنیم و با استون در هاون چینی ، له می نماییم .

۳. محلول سبز رنگی بدست می آید که دارای مواد مختلف از جمله رنگیزه های فتوسنتزی است که این محلول عصاره کلروفیل خام می باشد .

۴. برای جداسازی رنگیزه های نوری از کاغذ کروماتوگرافی استفاده می شود . نواری به عرض 1- 2 سانتی متر و طول 20 سانتی متر انتخاب می کنیم .

۵. برای تهیه حلال کروماتوگرافی حدود 0.5cc بنزن 1cc استون و 8.5cc اتر نفت را با هم مخلوط می کنیم .

۶. بوسیله یک لوله موئینه مقداری از محلول کلروفیل خام برداشته و روی کاغذ کروماتوگرافی قرار می دهیم تا جایی که لکه سبز تشکیل شود .

۷. کاغذ کروماتوگرافی را داخل حلال قرار می دهیم به طوری که لکه سبز در داخل حلال قرار نگیرد . جسمی را روی ظرف می گذاریم تا حلال تبخیر نشود ودر عین حال در کاغذ کروماتوگرافی صعود کند .

۸. حلال با صعود خودش ، لکه را شسته و رنگ های مختلف را روی کاغذ کروماتوگرافی ایجاد می کند که هر یک از این رنگ ها مربوط به رنگیزه هاست .

 

نتیجه آزمایش :

با درست انجام دادن مراحل آزمایش می توانیم به نتایج مورد نظر دست یابیم . 4- 5 رنگی که در کاغذ کروماتوگرافی ایجاد شده است مربوط به رنگیزه های نوری شرکت کننده در فتوسنتز گیاهان است مثلا کلروفیل a رنگ آبی و کلروفیل b رنگ زیتونی ایجاد می کند . کاروتن سریعتر از همه بالا می رود .

ترتیب قرار گرفتن رنگیزه ها در کاغذ کروماتوگرافی از بالا به پایین به ترتیب زیر خواهد بود :

۱. کاروتن

۲. گزانتوفیل

۳. لوتئین

۴. کلروفیل a

۵. کلروفیل b

 

۵. تولید مثل رویشی در گیاهان

تئوری آزمایش :

دو نوع تولید مثل اساسی در میان جانداران وجود دارد . یک نوع تولید مثل جنسی است که در آن وجود سلول های جنسی نر و ماده یا گامت ها برای بوجود آمدن فرد جدید ضرورت دارد . در این آزمایش شما نوع دیگری از تولید مثل که تولید مثل غیر جنسی است را مطالعه خواهید کرد . این نوع تولید مثل به حضور سلول های جنسی وابسته نیست . در این آزمایش توانایی گیاهان در تولید مثل غیر جنسی بوسیله قلمه زدن مطالعه خواهد شد .

مواد و وسایل لازم :

۱. دو عدد بشر یک لیتری

۲. قیچی

۳. آب مقطر

۴. گیاه شمعدانی

 

روش کار :

۱. بشر ها را تا ¾ از آب مقطر پر کنید .

۲. با استفاده از قیچی 4 ساقه برگ دار سالم را از گیاه شمعدانی جدا کنید .

۳. در هر بشر دو ساقه که انتهای آنها را قطع کرده اید قرار دهید .

۴. بشر ها را در جایی قرار دهید که نور مستقیم خورشید را دریافت کنند .

۵. قلمه ها را روزانه به مدت 2- 3 هفته مورد مشاهده قرار دهید و نتایج را یادداشت کنید .

۶. قلمه ها را برای رشد بیشتر به گلدان پر از خاک انتقال دهید .

۷. گیاهان را مرتب آبیاری کنید و به مدت چند ماه رشد آنها را مورد مطالعه قرار دهید .

 

نتیجه آزمایش :

در مدت 10- 14 روز ریشه های کوچک از انتهای ساقه گیاه شمعدانی بیرون می زنند . این ریشه ها به رشد خود ادامه می دهند . قلمه های کاشته شده در گلدان رشد می کنند و شبیه گیاه مادر می شوند . جدا کردن و قطعه قطعه کردن روش هایی از تولید مثل غیر جنسی است . در این فرایند یک گیاه جدید از بخش جدا شده ای از گیاه والد بوجود می آید . تولید مثل غیر جنسی چندین مزیت دارد . اول اینکه در مقایسه با گیاهانی که از طریق دانه تکثیر می شوند ، با استفاده از این روش می توان گیاهان را سریعتر و موفق تر تکثیر کرد . دوم اینکه گیاهانی با میوه های بدون دانه را می توان از راه تولید مثل رویشی زیاد کرد . سوم اینکه تولید مثل غیر جنسی همیشه سبب حفظ ویژگی های کامل والدین در فرزندان می شود

. تشریح دانه لوبیا

تئوری آزمایش :

با مقدار مناسبی آب ، اکسیژن ، و گرما بیشتر دانه های گیاهان جوانه می زنند . و به گیاه کاملی تبدیل می شوند . دانه ها از نظر وضع ظاهری و ساختمان داخلی بسیار متفاوت هستند . در این آزمایش شما فرصت بررسی بخش های داخلی و خارجی دانه را می یابید .

مواد و وسایل لازم :

۱. 8- 10 عدد لوبیا چیتی

۲. حوله کاغذی

۳. یک بشر نیم لیتری

۴. ذره بین دسته دار

۵. آب مقطر

۶. یخچال

 

روش کار :

۱. لوبیا ها را در بشر بگذارید و روی آنها آب مقطر بریزید .

۲. بشر حاوی لوبیا ها را به منظور جلوگیری از آلودگی توسط باکتری ها در یخچال نگهداری کنید .

۳. بگذارید لوبیا ها 24 ساعت خیس بخورند .

۴. لوبیا ها را از بشر بیرون آورید و روی حوله کاغذی قرار دهید تا آب اضافی جذب حوله شود .

۵. ظاهر دانه را نگاه کنید و پوشش دانه ، سفت و ناف آن را مشخص کنید .

۶. با دقت پوشش یکی از دانه ها را جدا کنید و به آرامی و با دقت دانه را از وسط باز کنید .

۷. به کمک ذره بین درون دانه را بررسی کنید و لپه ، محور روی لپه ، محور زیر لپه و ریشه چه را تعیین کنید .

۸. چند دانه دیگر لوبیا را باز کنید و بخش های مختلف آنها را از نظر شکل و اندازه با یکدیگر مقایسه کنید .

 

نتیجه آزمایش :

دانه لوبیا دارای سه قسمت است : پوسته دانه ، رویان و دو تا لپه (بافت ذخیره کننده غذا)

لایه ای که دانه را پوشانده است پوسته نام دارد .  پوسته اطراف دانه ، رویان (گیاهک) آن را از حشرات ، بیماری ها و آسیب های مکانیکی حفظ می کند . محل اتصال دانه به دیواره تخمدان ناف نامیده می شود که اثری از آن روی پوسته دانه مشاهده می شود . نقطه کوچکی که محل ورود دانه گرده به درون تخمک است سفت نام دارد که در مقابل ناف قرار می گیرد .

دانه لوبیا دارای دو لپه است و حد فاصل لپه ها جنین دانه یا رویان وجود دارد . جنین دانه به شکل استوانه است و در اثر رشد به گیاه تبدیل می شود . انتهای سنجاقی شکل پایین رویان که بعدها اولین ریشه را به وجود می آورد ، ریشه چه نام دارد . محور زیر لپه ، بخشی از رویان است که بالای ریشه چه قرار دارد و ساقه را بوجود می آورد و محور روی لپه که در انتها قرار گرفته شبیه برگ های بهم پیچیده است و اولین برگ های حقیقی گیاه را شکل می دهد .

 

۷. تهيه لام گسترش خونی و رنگ آمیزی آن

تئوری آزمایش :

تهيه لام گسترش خونی یا فروتیپ خونی و رنگ آمیزی آن در آزمایشگاه ها با دو هدف انجام می گیرد :

۱. شمارش افتراقی گلبولهای سفید (DIFF)

۲. بررسی مرفولوژی گلبولها

 

مواد و وسایل لازم :

۱. دو عدد لام با لبه های صاف

۲. یک عدد لوله هماتوکریت ساده

۳. متانول

۴. گیمسا

 

روش کار :

۱. یک قطره خون را بوسیله لوله هماتوکریت ساده در یک سانتی متری انتهای لام قرار می دهیم .

۲. لبه لام دیگر که لام "rode" نیز نامیده می شود را با زاویه سی درجه بر روی قطره خون قرار می دهیم .

۳. لحظه ای بعدخون سراسر لبه لام دوم (فصل مشترک دولام) انتشار می یابد . اکنون لام را با زاویه سی درجه با یک فشار ملایم و با سرعت یکنواخت در سطح لام اول به سمت جلو حرکت می دهیم .

۴. مقداری متانول را جهت تثبیت سلول های خون روی لام می ریزیم و 2- 3 دقیقه کنار می گذاریم تا خشک شود .

۵. به مدت ربع ساعت لام را در گیمسا می گذاریم و بعد 2- 3 دقیقه کنار می گذاریم تا خشک شود .

۶. لام را به صورت وارونه بگونه ای زیر شیر آب می گیریم که هر دو طرف شسته شود و خون رنگ شده باقی بماند .

۷. لام را زیر میکروسکوپ می گذاریم و برای مشاهده بهتر با بزرگنمایی بالا مقداری روغن امرسیون نیز روی لام می ریزیم .

ویژگیهای یک گسترش خونی قابل قبول :

۱. گسترش خونی خوب باید 2/3 سطح لام را اشغال کند . گسترش خونی کوتاه ارزش پایینی دارد .

۲. گسترش خونی خوب باید از ابتدا و انتهای لام فاصله داشته باشد.

۳. گسترش خونی مطلوب باید دارای مناطق ضخیم متوسط و نازک می باشد.

۴. انتهای گسترش خونی شعله شمعی باشد . انتهای گسترش های خونی ناصاف کج و نوک تیز بی ارزش تلقی می شود.

۵. یک گسترش خونی خوب دارای دو حاشیه در دو سمت لام است .

 

۸. اثر آمیلاز باکتری روی محیط کشت حاوی نشاسته

 

مواد و وسایل لازم :

۱. یک عدد پتری دیش

۲. مقداری خاک باغچه

۳. یک عدد سواب

۴. آب مقطر

۵. دو گرم آگار

۶. 0.2 نشاسته

۷. محلول ید دار (لوگول)

 

روش کار :

۱. 2gr آگار و 0.2gr نشاسته را با 100cc آب مقطر در پتری دیش مخلوط و با گرم کردن باعث خشک شدن آن بشوید و کنار بگذارید .

۲. 1gr خاک خشک را در 15cc آب مقطر استریل بریزید و به هم بزنید تا کاملا با آب مخلوط شود .

۳. سواب را به خاک آغشته کنید و روی آگاری که در ظرف پتری قرار دارد بکشید .

۴. ظرف پتری را در یک مکان مناسب با دمای 30 درجه سانتی گراد به مدت 2- 3 روز نگه دارید .

۵. حال مقداری محلول ید دار را بر سطح ظرف پتری بریزید به طوری که سطح آن را به طور کامل تا عمق 1mm بپوشاند .

 

نتیجه آزمایش :

همان طور که مشاهده می کنید هنگام ریختن محلول ید دار تمامی ظرف که دارای نشاسته بود به رنگ بنفش در آمده است ولی در این میان قسمتی را که با سواب به خاک حاوی باکتری آغشته کرده ایم این رنگ را نگرفته است زیرا آمیلاز باکتری نشاسته آن مناطق را تجزیه می کند .

 

 

۹. رنگ آمیزی و مشاهده باکتری ها

 

تئوری آزمایش :

وقتی با یک عفونت باکتریایی بیمار می شویم ، یکی از اولین مواردی که پزشک درباره باکتری مسبب بیماری می خواهد بداند ، واکنش گرم آن هاست . دانستن واکنش گرم مهم است ، چون حساسیت باکتری های گرم مثبت و گرم منفی نسبت به آنتی بیوتیک ها متفاوت است .

اختلاف باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در این است که باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی لایه پپتید و گلیگانی ضخیم تری دارند .

مواد و وسایل لازم :

۱. مقداری خاک مرطوب

۲. یک عدد بشر

۳. پیپت

۴. دو عدد لام با لبه های صاف

۵. چراغ الکلی

۶. کریستال ویوله

۷. لوگول

۸. الکل

۹. فوشین

 

روش کار :

۱. مقداری خاک مرطوب را در یک بشر ریخته و به آن مقدار زیادی آب اضافه می کنیم .

۲. با یک پیپت کمی از آب های آلوده درون خاک را برداشته و همانند ایجاد فروتیپ خونی عمل می کنیم (قطره آب را در یک سانتی متری انتهای لام قرار می دهیم و لبه لام "rode" را با زاویه سی درجه بر روی قطره آب قرار می دهیم و سپس آن را به جلو حرکت می دهیم تا تشکیل گستره دهد) .

۳. لام را چندین بار روی چراغ الکلی جلو و عقب می بریم تا گستره خشک شود .

۴. رنگ کریستال ویوله رابه مدت 30- 45 ثانیه بر روی گسترش ریخته تا همه باکتری ها به رنگ بنفش دربیایند .

۵. پس از شست و شوی گسترش با آب به مدت 30- 45 ثانیه روی آن لوگول می ریزیم . لوگول باکریستال ویوله ترکیب شده و ایجاد کمپلکس های بزرگی می نماید که باعث تثبیت رنگ کریستال ویوله در داخل دیواره سلولی باکتری می شود . در این مرحله از کار نیز تمامی باکتری ها بنفش هستند .

۶. لام را با الکل که یک ماده رنگ زداست می شوییم . الکل رنگ ویوله را از باکتری هایی که نمی توانند رنگ را نگه دارند می شوید ، درباکتری های گرم منفی که دارای لایه های پپتید و گلیکان کم و غشای خارجی غنی از چربی هستند این حلال باعث حذف این لایه ها و غشا می گردد و باکتری رنگ مراحل قبل را ازدست می دهد . ولی درباکتری های گرم مثبت به علت تعداد زیاد لایه های پپتید و گلیکان و عدم وجود لیپید فراوان در غشا رنگ مرحله قبل از غشا خارج نمی شود . درنتیجه پس از این مرحله باکتری های گرم منفی بی رنگ ولی باکتری های گرم مثبت کماکان بنفش باقی خواهند ماند .

۷. در انتها سطح گسترش را با سافرانین یا فوشین (قرمز رنگ) به مدت 30- 45 ثانیه می پوشانیم سپس با آب شست و شو داده و پس از خشک شدن با میکروسکوپ مورد بررسی قرار می دهیم . دراین مرحله باکتری های بی رنگ به رنگ قرمز درمی آیند وباکتری های بنفش بدون تغییر رنگ باقی می مانند .

 

 

۱۰. استخراجDNA  از سلول پیاز

 

مواد و وسایل لازم :

۱. مقدار زیادی آب مقطر

۲. مقداری یخ

۳. 5cc اتانول سرد

۴. یک عدد پیاز

۵. مقداری نمک و مایع ظرف شویی

۶. لوله آزمایش

۷. پیپت

۸. يك اسپاتول

۹. صافی كاغذی

۱۰. يك بشر 400 ميلی ليتری

 

روش کار :

تقريبا 200 ميلی ليتر آب را در يك بشر 400 ميلی ليتری 50 تا 60 درجه حرارت دهيد . مقداری يخ تهيه كرده و يك حمام آب – يخ درست كنيد .

 10 ميلی ليتر مايع ظرفشوئی (بدون رنگ و شفاف) به 100 ميلی ليتر آب مقطر اضافه كنيد و با نوك يك اسپاتول نمك به محلول اضافه نمائيد . آهسته محلول را به هم بزنيد (تا حباب تشكيل نشود) تا نمك حل شود . با يك كارد پياز ها را نصف كنيد بهتر است تكه هاي پياز بزرگ باشند تا كوتاه . و پيازها را با 100 ميلی ليتر محلول دتر جنت - نمك بپوشانيد . محلول پياز حاصل را به مدت 10 تا 12 دقيقه در داخل حمام آب داغ قرار دهيد . حرارت دادن بيش از 15 دقيقه طول نكشد زيرا ملكول های دی ان آ شروع به شكستن مي كنند . در اين مدت با پشت قاشق پياز ها را فشار دهيد . سپس  محلول را به مدت 5 دقيقه در حمام آب سرد قرار دهيد و در اين مدت با پشت قاشق محلول را فشار دهيد . محلول را از يك صافی قهوه يا صافی كاغذی عبور دهيد . اجازه دهيد نيروی جاذبه كار صافی كردن را انجام دهد . اين عمل ممكن است چندين دقيقه بطول بيانجامد . 5 ميلی ليتر از محلول صاف شده را به داخل يك لوله آزمايش منتقل كنيد . لوله آزمايش را خم كنيد و با يك پيپت پاستور يا قطره چكان الكل سرد را از روی ديواره لوله وارد لوله كنيد و لايه ای حدود 1 سانتی متر در رو تشكيل دهد . لوله را 2 تا 3 دقيقه بدون حركت نگاه داريد .  مشاهده می كنيد رشته ای دی ان آ در الكل سرد رسوب می كند . رشته های دی ان آ در بين لايه الكل و محلول پياز مي باشد . با يك قلاب فلزی و يا چيز مشابه می توانيد رشته های دی ان آ را از سطح جدا كننده بين الكل و محلول پياز برداريد . دتر جنت باعث شكسته شدن غشاء سلول و خروج دی ان آ و ورود آن به داخل محلول می گردد دی ان آ شبيه مخاط سفيد رنگی می باشند .

 

  . مشاهده سلول های در حال تقسیم ریشه پیاز

مواد و وسایل لازم :

۱. یک عدد پیاز دارای ریشه چه

۲. قیچی

۳. یک لام و یک لامل

۴. بوته چینی

۵. مقداری استو کارمن (کارمن + اسید استیک)

۶. چراغ الکلی

 

روش کار :

۱. یک پیاز را در یک استکان کوچک به مدت یک هفته می گذاریم تا ریشه بزند .

۲. 0.5cm از ریشه های پیاز می چینیم و در بوته چینی می ریزیم .

۳. مقداری استوکارمن به آن اضافه می کنیم و روی چراغ الکلی می گذاریم تا حدی که ریشه ها خوب نرم شوند و محلول به جوشیدن بیفتد .

۴. دو تا چند قطعه ریشه را روی لام می گذاریم و با لامل آن قدر فشار می دهیم تا فقط یک لایه سلولی تشکیل شود .

 

نتیجه آزمایش :

اگر لام را زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم سلول هایی را می بینیم که در حال تقسیم هستند ما می توانیم با بررسی آنها مراحل تقسیم سلولی را مشاهده کنیم . 

۱۲. کشت مخمر در محیط حاوی قند 

مواد و وسایل لازم :

۱. یک عدد استوانه مدرج

۲. دو حبه قند

۳. آب مقطر

۴. مقداری مخمر

روش کار :

۱. در استوانه مدرجی 30cc آب می ریزیم .

۲. دو حبه قند را به آب ها اضافه کنید و آنقدر هم بزنید تا قند ها حل شوند .

۳. مقداری مخمر را نیز اضافه می کنیم و حجم مجموعه را اندازه گیری می کنیم و آن را یادداشت می نماییم و این کار را تا 70 دقیقه به شکل مداوم ادامه می دهیم .

نتیجه آزمایش :

پس از گذشت 70 دقیقه و اندازه گیری مداوم نتایج زیر که به شکل جدول و نمودار آمده اند بدست می آید .

از این جدول و نمودار می توان نتیجه گرفت که مخمر با مصرف قند های موجود رشد می کند از آن جهت که این مصرف با تولید الکل همراه است این رشد در طول زمان کم می شود تا جایی که مخمر ها در اثر الکل های ایجاد شده تحلیل می روند .

20min

15min

10min

5min

0min

زمان

37.5

34.5

32.5

32

32

حجم(ml)

45min

40min

35min

30min

25min

زمان

64

58

52

45.5

41

حجم(ml)

70min

65min

60min

55min

50min

زمان

65

71

74

73

69

حجم(ml)

 

 

 

 

 

[ سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ ] [ ۱۱ قبل از ظهر ] [ گروه زیست شناسی زابل ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهیم حتی اگر کسی مارا نبیند
امکانات وب